Tjuba Media Webdesign

Affiliate Voorwaarden

Affiliate Voorwaarden Tjuba Media

Artikel 1 Toepasselijkheid

  1. Toepasselijkheid Onderstaande voorwaarden zijn opgesteld ten behoeve van deelnemers aan het affiliate partner programma van Tjuba Media en zijn derhalve van toepassing op iedere ingeschreven, en door Tjuba Media als zodanig geaccepteerde, affiliate deelnemer. Door aanmelding voor het partner programma geeft de aanvrager aan kennis te hebben genomen van deze voorwaarden te hebben aanvaard.

Artikel 2 Deelname en Beoordeling

  1. Deelname: 
 Elke rechts persoon kan deelnemer worden van het partner programma van Tjuba Media mits deze voldoet aan de algemene toelatingseisen zoals gesteld in artikel 3.1.
  2. Beoordeling
: Het is ter beoordeling van Tjuba Media of een aanvrager als deelnemer aan het affiliate programma wordt toegelaten. Tjuba Media is gerechtigd deelname te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Artikel 3 Algemene toelatingseisen

  1. Algemene toelatingseisen:
   – aanvaarding van deze algemene voorwaarden.
   – gegevens van aanvragen naar waarheid ingevuld.
   – deelnemende sites bevatten hoogwaardige content.
  2. Websites: Iedere website die deelneemt aan het affiliatepartner programma van Tjuba Media dient zich te onthouden van:
   – schenden van auteurs- merk- portret- of andere rechten van derden.
   – discriminatie en of kwetsende content.
   – bevorderen, aanprijzen of ontplooien van illegale activiteiten.

Artikel 4 Affiliate programma

  1. De affiliate deelnemer betaalt in overleg met Tjuba Media een afgesproken commissie aan Tjuba Media over de gerealiseerde afspraken of eventuele productverkoop die tot stand komt via een website welke eigendom is van Tjuba Media.
  2. Plaatsing van links geschiedt naar goeddunken van de affiliate deelnemer met inachtneming van artikel 3.

Artikel 5 Betalingen

  1. Betalingen aan Tjuba Media over de gerealiseerde afspraken en verkopen dient per kwartaal te geschieden.
  2. Rekeningnummers: uitbetaling aan Tjuba Media geschiedt via bank of giro overschrijving

Artikel 6 Beëindiging overeenkomst

  1. Tjuba Media behoudt zich het recht voor te allen tijde een overeenkomst met een affiliate deelnemer zonder voorafgaande opgave van redenen met onmiddellijke ingang te beëindigen.Ook de affiliate deelnemer heeft het recht te allen tijde deelname aan het Tjuba Media affiliate programma met onmiddellijke ingang zonder opgave van redenen te beëindigen.
  2. – Uitsluiting Als blijkt dat de affiliate deelnemer in strijd heeft gehandeld met een of meerdere artikelen uit deze voorwaarden verliest de affiliate deelnemer alle rechten voortvloeiend uit de overeenkomst, alsmede aanspraak op eventueel nog openstaande tegoeden.

Artikel 7

  1. – Wijzigen voorwaarden: Tjuba Media is ten allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.
  2. – Gevolgen
 De affiliate deelnemer wordt telefonisch dan wel per mail over wijzigingen geïnformeerd. Indien de affiliate deelnemer zich niet kan vinden in een wijziging, dient de affiliate deelnemer deelname aan het affiliatepartner programma onmiddellijk te beëindigen. Indien de deelname wordt voortgezet wordt affiliate deelnemer geacht de gewijzigde affiliate voorwaarden te hebben aanvaard.

Artikel 8

  1. Schade 
Enig geleden schade voortvloeiend uit onrechtmatig gebruik van het Tjuba Media affiliate programma zal door Tjuba Media op de overtreder worden verhaald.

Artikel 9

  1. – Aansprakelijkheid Tjuba Media kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of kosten die zouden zijn voortgevloeid als gevolg van een technische storing en/of door onderhoud tijdelijk niet toegankelijk zijn van haar websites.

Artikel 10

10.1- Toepasselijk recht Op alle overeenkomsten door en met Tjuba Media afgesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Indien noodzakelijk worden eventuele geschillen voorgelegd aan de Nederlandse rechter. Indien een bepaling uit deze affiliate voorwaarden in strijd mocht zijn met het Nederlands recht, dan zal deze, onverminderd de strekking van de desbetreffende bepaling, in overeenstemming met het Nederlandse recht worden gewijzigd.


footer