Tjuba Media Webdesign

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN TJUBA MEDIA

Artikel 1. Definities

 1. Opdrachtgever: de wederpartij van Tjuba Media.
 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Tjuba Media.
 3. Affiliate: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die de voorwaarden heeft aanvaard en door Tjuba Media als Affiliate deelnemer is geaccepteerd (zie algemene voorwaarden affiliate.)

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Tjuba Media gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Tjuba Media verrichtte handelingen.
 2. Door ondertekening van een overeenkomst met Tjuba Media, een door Tjuba Media gestuurde offerte, dan wel het bevestigen van een opdracht per e-mail, verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Tjuba Media en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 3. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Tjuba Media en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. De door Tjuba Media gemaakte offertes zijn geldig gedurende 1 maand, tenzij anders aangegeven.
 2. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Tjuba Media zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Tjuba Media niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

 1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Tjuba Media gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
 2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Tjubba van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 3. Het niet voldoen van een deel van het overeengekomen bedrag, verplicht Tjuba Media niet tot het opleveren van een overeenkomstig gedeelte van de opdracht. Reeds voldane termijnen zal in voorkomende gevallen geen aanspraak meer op gedaan kunnen worden door Opdrachtgever daar dit beschouwd zal worden als vergoeding voor de reeds gemaakte kosten en geïnvesteerde tijd van Tjuba Media.
 4. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Tjuba Media aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaar omtrent de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting echter niet op.
 5. Facturering voor verlenging van webhosting en domeinnamen gebeurt (2) twee maanden voor de vervaldatum van de domeinnaam. In geval van niet betalen zal de domeinnaam niet worden verlengd en zal deze komen te vervallen waarna deze gedurende 40 dagen (in geval van .nl) in quarantaine geplaatst zal worden bij Stichting Internet Domeinregistratie Nederland.

 

Artikel 5. Verplichtingen van de Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever draagt zorg, conform instructie, voor tijdige en juiste aanlevering van het materiaal.
 2. Opdrachtgever is gehouden de instructies van Tjuba Media omtrent de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst op te volgen.
 3. Opdrachtgever is gehouden tijdig wijzigingen in contactgegevens door te geven.

 

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Tjuba Media zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren en te streven naar een voor de Opdrachtgever goed en bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Tjuba Media de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
 2. Tjuba Media is niet verantwoordelijk voor het updaten van de website, tenzij er een geldende onderhoudsovereenkomst geldt tussen partijen.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Tjuba Media het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
 4. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Tjuba Media zijn verstrekt, heeft Tjuba Media het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 7. Duur en beëindiging

 1. Met inachtneming van artikel 7:413 BW wordt hierbij artikel 7:408 lid 1 BW expliciet uitgesloten.
 2. Overeenkomsten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting hebben looptijd van 1 (een) of 2 (twee) jaar. Na het verstrijken van de looptijd worden deze overeenkomsten wederom voor dezelfde periode aangegaan. De opzegtermijn is (2) twee maanden. Ingeval van een consumentenovereenkomst kan de overeenkomst na de periode van (1) een jaar te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van (1) maand.
 3. Tjuba Media kan een overeenkomst met de Opdrachtgever direct beëindigen wanneer de Opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Tjuba Media gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
 4. Tjuba Media heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Tjuba Media niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Tjuba Media zal Opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Tjuba Media kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 5. Eventuele gratis webhosting begint na registratie van de domeinnaam op naam van opdrachtgever..
 6. Registratie van domeinnaam geschiedt altijd in opdracht en door middel van schriftelijke ondertekening door beide partijen.
 7. Indien er geen opdracht wordt verstrekt door opdrachtgever en / of indien er geen ondertekende overeenkomst tussen opdrachtgever en Tjuba Media tot stand is gekomen met betrekking tot het registreren van een domeinnaam op naam van opdrachtgever blijft de domeinnaam in bezit van Tjuba media met alle rechten en plichten hieruit voortvloeiend. In dat geval zal opdrachtgever na goed overleg en indien aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan wel automatisch deelnemer worden aan het partner affiliate programma. (Zie de algemene voorwaarden affiliate.)
 8. In geval van beëindiging van de hosting overeenkomst, zonder verzoek tot verhuizing naar een derde host, wordt de webhosting account met alle inhoud verwijderd.
 9. Indien de website door de opdrachtgever wordt verhuisd naar een derde webhost of gebruikt wordt op de server van een derde webhost, dan brengt Tjuba Media hiervoor een fee van €250,- excl. btw in rekening.

 

Artikel 8. Levering en levertijd

 1. Na oplevering komt het geleverde voor risico van de Opdrachtgever.
 2. Overschrijding van de levertijd geldt nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan Opdrachtgever om het overeengekomene af te nemen onverlet.
 3. Tjuba Media rekent een levertijd van zes tot acht weken. Bij afwijkende levertijden zoals bij spoedopdrachten geldt dat de levertijd onder voorbehoud is.

 

Artikel 9. Intellectueel eigendom

 1. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Tjuba Media te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.
 2. De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het Intellectuele eigendom voor de duur van de Overeenkomst. Verhuizing van een website doet hier niets aan af.
 3. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom van derden te respecteren en vrijwaart Tjuba Media van enige aanspraak. Tevens behoort een onderzoek naar het bestaan van dergelijke rechten niet tot enige overeenkomst die Tjuba Media sluit met haar Opdrachtgevers.4. De door Tjuba Media bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte intellectuele eigendommen en/of licenties waaronder ontwikkelde scripts, templates en programma’s blijven eigendom van en/of blijven toekomen aan Tjuba Media.

  5. Alle door Tjuba Media ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door Tjuba Media voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Behoudens opzet of grove schuld is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, bedrijfsschade en/of overige vormen van indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, is uitgesloten.
 2. De aansprakelijkheid van Tjuba Media zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan Opdrachtgever in rekening gebrachte in de afgelopen 12 maanden.
 3. De Opdrachtgever is gehouden Tjuba te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Tjuba Media in deze voorwaarden in de verhouding met de Opdrachtgever is uitgesloten.
 4. Tjuba Media s niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de Opdrachtgever en/of derden verstrekte of verzwegen onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Tjuba Media kenbaar behoorde te zijn.
 5. Dit artikel geldt ook ten aanzien van personen als bedoeld in art. 6.2 van deze voorwaarden.
 6. Tjuba Media is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het al dan niet laten registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider.

 

Artikel 11. Opschorting en ontbinding

 1. In geval van overmacht is Tjuba Media gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en/of ten hoogste 6 maanden op te schorten, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
 2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan Tjuba Media kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
 3. In geval van ontbinding is artikel 8.6 van deze voorwaarden toepasselijk.
 4. Tjuba Media heeft het recht om geleverde producten en diensten buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.
 5. In het geval van een betalingsachterstand, fraude, onoorbaar gebruik en bij niet nakoming van eerder gemaakte afspraken tussen Tjuba Media en opdrachtgever is Tjuba Media gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en/of ten hoogste 6 maanden op te schorten, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.

 

Artikel 12. Diverse bepalingen

 1. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen Tjuba Media en Opdrachtgever die ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Bosch.
 3. Tjuba Media kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website.
 4. Tjuba Media heeft het recht om geleverde producten en diensten buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

 


footer